KM studio

ul. Chopina 2
14-400 Pasłęk

Tel 883 683 565

biuro@ekmstudio.pl

Podjęcie kontaktu oznacza akceptację polityki prywatności (RODO).

Polityka prywatności

1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1.1. Niniejsza Polityka Prywatności jest zgodna z przepisami wynikającymi z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w skrócie RODO.

1.2. Administratorem Państwa danych osobowych jest:

KM studio
ul. Chopina 2
14-400 Pasłęk

e-mail: biuro@ekmstudio.pl 
telefon:  883 683 565

1.3. Administrator dokłada szczególnej staranności w celu ochrony interesów osób, których dane dotyczą, a w szczególności zapewnia, że zbierane przez niego dane są przetwarzane zgodnie z prawem; zbierane dla oznaczonych, zgodnych z prawem celów i niepoddawane dalszemu przetwarzaniu niezgodnemu z tymi celami; merytorycznie poprawne i adekwatne w stosunku do celów, w jakich są przetwarzane oraz przechowywane w postaci umożliwiającej identyfikację osób, których dotyczą, nie dłużej niż jest to niezbędne do osiągnięcia celu przetwarzania.

1.4. Odbiorcami Pana/Pani danych osobowych mogą być/będą: Poczta Polska, firmy kurierskie/transportowe, firmy zapewniające wsparcie IT dla administratora.

2. CEL I ZAKRES ZBIERANIA DANYCH

2.1. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w szczególności w celu:

- zawarcia, wykonania i kontynuacji umów kupna/sprzedaży towarów i usług oferowanych przez administratora;

- wykonania ciążących na administratorze obowiązków prawnych (w szczególności: wystawianie i przechowywanie faktur/dokumentów sprzedaży i innych dokumentów księgowych, rozpatrywanie reklamacji);

- ustalenia, obrona i dochodzenie roszczeń;

- marketingu bezpośredniego;

- tworzenia zestawień analiz i statystyk (na potrzeby wewnętrzne administratora);

- weryfikacji wiarygodności płatniczej;

- wsparcia obsługi.

2.3. Administrator może przetwarzać następujące dane osobowe Usługobiorców: imię i nazwisko, adres, adres poczty elektronicznej, numer telefonu kontaktowego, nazwę firmy oraz numer identyfikacji podatkowej (NIP).

2.4. Podanie danych osobowych, o których mowa w punkcie powyżej może być niezbędne do zawarcia i realizacji Umowy.

2.5. Pana/Pani dane osobowe przechowywane będą przez okres adekwatny i nie dłuższy od okresów zgodnych z aktualnie obowiązującymi przepisami prawa w poszczególnych obszarach przetwarzania danych osobowych.

2.6. Posiada Pani/Pan prawo do: żądania od administratora dostępu do danych osobowych; sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych; wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, przenoszenia danych lub cofnięcia zgody w dowolnym momencie.

2.7. Pana/Pani dane nie będą poddane zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji (profilowaniu).

3. PODSTAWA PRZETWARZANIA DANYCH

3.1. Podanie danych osobowych przez Usługobiorcę lub Klienta jest dobrowolne.

3.2. Podstawą przetwarzania danych osobowych Usługobiorcy lub Klienta jest konieczność realizacji umowy, której jest stroną lub podjęcia na jego żądanie działań przed jej zawarciem.

4. PRAWO KONTROLI, DOSTĘPU DO TREŚCI SWOICH DANYCH ORAZ ICH POPRAWIANIA

4.1. Klient ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich poprawiania.

4.2. Każdej osobie przysługuje prawo do kontroli przetwarzania danych, które jej dotyczą, zawartych w zbiorze danych Administratora, a zwłaszcza prawo do: żądania uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania danych osobowych, czasowego lub stałego wstrzymania ich przetwarzania lub ich usunięcia, jeżeli są one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zostały zebrane z naruszeniem ustawy albo są już zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane.

4.3. W celu realizacji uprawnień, o których mowa powyżej można kontaktować się z Administratorem poprzez przesłanie stosownej wiadomości pisemnie lub pocztą elektroniczną na adres Administratora wskazany na wstępie niniejszej polityki prywatności.

5. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

5.1. Administrator stosuje środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych odpowiednią do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną, a w szczególności zabezpiecza dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem obowiązujących przepisów oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem.